Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercats i els acords de garantia financera.

Fecha de publicación26 Febrero 2020
Fecha19 Febrero 2020
Número de Gaceta16
SecciónGovern
GD20200220_15_42_39

Decret

Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercats i els acords de garantia financera.

Vist l' article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l' exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final vuitena de la Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercat i els acords de garantia financera, segons la qual s' encomana al Govern que en el termini màxim de sis mesos des de l' entrada en vigor d' aquesta Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra el text refós de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercat i els acords de garantia financera;

Vist que, en compliment del que preveu la disposició final vuitena de la Llei 17/2019, es refon en aquest Decret legislatiu el contingut de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l' exercici de les activitats financeres al Principat d' Andorra, en què s' inclouen les modificacions que dimanen de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic; la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l' Institut Nacional Andorrà de Finances; la Llei 27/2018, del 25 d' octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic; la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d' entitats bancàries i empreses d' inversió; i la Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercat i els acords de garantia financera.

A proposta del ministre de Finances i portaveu, el Govern, en la sessió del 19 de febrer del 2020, ha aprovat el Decret següent:

Article únic

S' ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra del text refós de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercat i els acords de garantia financera.

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 19 de febrer del 2020

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Text refós de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercats i els acords de garantia financera

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei

L' objecte d' aquesta Llei és establir:

- Els requisits organitzatius i les condicions de funcionament per a l' exercici de l' activitat de les entitats operatives del sistema financer;

- Els requeriments mínims que han de seguir les entitats operatives del sistema financer per tal de vetllar per la protecció de l' inversor;

- Les obligacions de tota persona física o jurídica en relació a adquisicions, increments de participació, disposicions o cessions d' una participació qualificada en una entitat operativa del sistema financer;

- Les obligacions, les prohibicions i el règim sancionador relacionats amb l' abús de mercat per part de qualsevol persona física o jurídica, entès com les operacions basades en l' ús d' informació privilegiada i la manipulació de mercat, per tal de contribuir a la integritat dels mercats financers i d' augmentar la confiança dels inversors en aquests mercats;

-El marc normatiu dels acords de compensació contractual i els acords de garantia financera.

Article 2. Definicions

1) Abús de mercat: l' abús de mercat consisteix en l' ús d' informació privilegiada i la manipulació de mercat.

2) Alta direcció: es consideren alta direcció els administradors i la direcció general de l' entitat.

3) Canals de distribució: qualsevol canal a través del qual la informació es divulga o pot divulgar-se públicament a una o diverses persones.

4) Client: es considera client, tota persona física o jurídica a qui una entitat operativa del sistema financer ofereix un producte o servei en l' exercici de les seves activitats d' acord amb la seva autorització administrativa.

5) Comptes anuals: els comptes anuals es corresponen amb els documents i la informació previstos en la normativa comptable vigent per al sistema financer.

6) Direcció general: s' entén per membres de la direcció general les persones físiques que exerceixen funcions executives en l' entitat, que són responsables de la gestió diària de l' entitat i formen part de l' òrgan superior de direcció de l' entitat que ha de retre comptes de la gestió diària davant del consell d' administració.

7) Entitat controlada: s' entén per entitat controlada tota empresa en la qual:

a) Una persona física o jurídica té la majoria dels drets de vot; o

b) Una persona física o jurídica que tingui la facultat de nomenar o revocar la majoria dels membres del consell d' administració, de direcció o de control i, al mateix temps, és accionista o associat d' aquesta empresa; o

c) Una persona física o jurídica és accionista o associada i controla sola, en virtut d' un acord conclòs amb altres accionistes o associats d' aquesta empresa, la majoria dels drets de vot dels accionistes o associats d' aquesta; o

d) Una persona física o jurídica pot exercir o exerceix efectivament una influència dominant o de control; o

e) Una persona física o jurídica que hagi designat amb els seus vots la majoria dels membres del consell d' administració que exerceixen el seu càrrec en el moment en què s' han de formular els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En concret, aquesta circumstància es presumeix quan la majoria dels membres del consell d' administració de la societat controlada són membres del consell d' administració o de la direcció general de la societat dominant o d' una altra dominada per aquesta societat.

Als drets de vot de l' entitat dominant s' hi han d' afegir els drets que posseeixi per mitjà d' altres societats dependents o per mitjà de persones que actuïn en nom propi però per compte de l' entitat dominant o d' altres que en depenen, així com els drets dels quals es disposi de forma concertada amb qualsevol altra persona.

8) Anàlisi o altres informacions que recomanin o suggereixin una estratègia d' inversió: el concepte d' estudi o altres informacions destinades als canals de distribució o al públic en general que recomanin o suggereixin una estratègia d' inversió es refereix a:

a) La informació elaborada per un analista independent, una entitat financera d' inversió, una entitat bancària o qualsevol altra persona, física o jurídica, l' activitat principal de la qual sigui l' elaboració de recomanacions i que, directament o indirectament, expressi una recomanació d' inversió concreta, de manera implícita o explícita, sobre un instrument financer o sobre un emissor d' instruments financers, inclosa tota opinió sobre el valor o el preu actuals o futurs d' aquests instruments.

b) La informació elaborada per persones que no siguin les mencionades a la lletra a) que recomani directament una decisió d' inversió concreta, de manera implícita o explícita, relativa a un instrument financer.

9) Influència significativa: s' entén per influència significativa el poder d' intervenir en les decisions de política financera i d' explotació de la participada, sense arribar a tenir el control absolut ni el control conjunt de la participada.

10) [Eliminat]

11) Instruments financers: s' entén per instruments financers l' accepció més àmplia del terme, i especialment els que es detallen a continuació:

a) valors negociables;

b) instruments del mercat monetari;

c) participacions d' OIC;

d) contractes d' opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d' interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb valors, divises, tipus d' interès o rendiments, o altres instruments derivats, índexs financers o mesures financeres que puguin liquidar-se en espècie o en efectiu;

e) contractes d' opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d' interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a petició d' una de les parts (per motius diferents de l' incompliment o d' un altre fet que dugui a la rescissió del contracte);

f) contractes d' opcions, futurs, permutes (swaps) i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin liquidar-se en espècie, sempre que es negociïn en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral;

g) contractes d' opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d' interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin ser liquidats mitjançant lliurament físic, no esmentats en l' apartat anterior i no destinats a fins comercials, que presentin les característiques d' altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d' ajustaments regulars...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR