Edicte de 9-5-2022 pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern, Cos de Policia.

Número de Gaceta58
SAIGF20220509_11_46_39

Edicte

Edicte de 9-5-2022 pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern, Cos de Policia.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2on-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 de 18 de 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil.

A sol·licitud de M.I Govern d' Andorra, Cos de Policia, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

En execució de les sancions imposades pel Cos de Policia per la comissió de diferents infraccions que es relacionen i detallen en el llistat que es publica a continuació.

Faig saber

Que el 9 de maig del 2022, mitjançant aquest edicte i, en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril, es notifica el requeriment del saig emès en la data que es detalla a continuació i en virtut del mateix.

Requereixo expressament a les persones físiques i/o jurídiques que es relacionen a continuació, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest edicte, satisfacin respectivament en aquest despatx professional o pel mitjà que estimin convenient, els imports objecte de les execucions que es relacionen i es detallen a continuació:

Identificació de la persona executada

Import objecte d' execució*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data de l' emissió del requeriment

Núm. expedient saig

Promocions Andorranes, SLU

33,19 '

La sanció núm. 595201, imposada en data 1 d' agost de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 30 de setembre de 2020.

5/5/2022

EX-AD/21-009658-G

Solà Pascual, Silvia

37,37 '

La sanció núm. 592950, imposada en data 29 de maig de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 15 de juliol de 2020.

14/4/2022

EX-AD/21-009406-G

Smithzz, SLU

37,37 '

La sanció núm. 593203, imposada en data 26 de juny de 2020 i notificada per mitjà de servei de missatgeria/notificació personal el 21 de juliol de 2020.

14/4/2022

EX-AD/21-009407-G

Silva Pinto, Ana Cristina

37,37 '

La sanció núm. 593111, imposada en data 8 de febrer de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 22 de juliol de 2020.

14/4/2022

EX-AD/21-009409-G

Sasplugas Navarro, Carles

401,80 '

La sanció núm. 401854, imposada en data 13 de juliol de 2020 i notificada per mitjà de servei de missatgeria/notificació personal el 13 de juliol de 2020.

14/4/2022

EX-AD/21-009413-G

Roldan Coronel, Allen Cesar

83,84 '

La sanció núm. 592636, imposada en data 24 de maig de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 13 de juliol de 2020.

14/4/2022

EX-AD/21-009424-G

Rodriguez Ferrer, Maria Pilar

37,37 '

La sanció núm. 592635, imposada en data 6 de maig de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 13 de juliol de 2020.

14/4/2022

EX-AD/21-009425-G

Synapse, SLU

59,94 '

La sanció núm. 593114, imposada en data 9 de febrer de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 22 de juliol de 2020.

14/4/2022

EX-AD/21-009403-G

Rodrigues Monteiro Borges, Elton

401,80 '

La sanció núm. 401734, imposada en data 28 de juliol de 2020 i notificada per mitjà de servei de missatgeria/notificació personal el 28 de juliol de 2020.

21/4/2022

EX-AD/21-009428-G

Vinues Lopez, Francesc Xavier

59,94 '

La sanció núm. 593994, imposada en data 8 de juliol de 2020 i notificada per mitjà de publicació al BOPA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR