Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

 
EXTRACTO GRATUITO
GD20200220_15_54_31

Decret

Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Vist l' article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l' exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final cinquena de la Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, segons la qual s' encomana al Govern que publiqui en el Butlletí Oficial del Principat d' Andorra el text consolidat, entre d' altres, de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que inclogui les modificacions introduïdes fins avui en aquesta Llei;

Vist que en compliment del que preveu la disposició final cinquena la Llei 21/2019, es refon en aquest Decret legislatiu el contingut de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, del 22 de juny del 2017, en què s' inclouen les modificacions que dimanen de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l' Institut Nacional Andorrà de Finances; de la Llei 27/2018, del 25 d' octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic, i de la Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 19 de febrer del 2020 aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:

Article únic

S' aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que entrarà en vigor l' endemà de ser-hi publicat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 19 de febrer del 2020

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

Capítol primer. Disposicions generals

Secció primera. Objecte, àmbit d' aplicació i definicions

Article 1. Objecte

1. Aquesta Llei té per objecte la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

2. Als efectes d' aquesta Llei s' entén per blanqueig de diners o valors i per finançament del terrorisme la comissió de qualsevol dels actes així tipificats al Codi penal.

Article 2. Àmbit d' aplicació

Aquesta Llei s' aplica als següents subjectes obligats:

1. Subjectes obligats financers, que són les persones físiques o jurídiques que pertanyen a les categories següents:

a) entitats operatives del sistema financer;

b) companyies d' assegurances i reassegurances autoritzades a operar en el ram de vida;

c) corredors d' assegurances, persones físiques o jurídiques que, a canvi d' una remuneració, realitzin una activitat de mediació d' assegurances en el ram vida;

d) institucions de gir postal;

e) els proveïdors de serveis de pagaments autoritzats en virtut de les lletres f) i h) de l' apartat 1 de l' article 4 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic, amb les excepcions que es prevegin reglamentàriament.

2. Les següents persones físiques o jurídiques, en l' exercici de la seva activitat professional:

a) comptables externs, assessors fiscals i auditors;

b) notaris, advocats i membres d' altres professions jurídiques independents, quan participin, actuant en nom i per compte del seu client, en qualsevol operació financera o immobiliària, o assistint en la planificació o realització d' operacions per compte del seu client relatives a:

- la compravenda o altres actes de disposició de béns immobles o entitats;

- la gestió de fons, valors o altres actius del client;

- l' obertura o gestió de comptes bancaris, comptes d' estalvi o comptes de valors;

- l' organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió de societats;

- la creació, funcionament o gestió de fideïcomisos, societats, associacions, fundacions o estructures anàlogues;

c) economistes, gestors i altres proveïdors de serveis a societats, altres entitats jurídiques, instruments jurídics de fideïcomís i altres estructures fiduciàries;

d) agents immobiliaris que realitzin activitats relacionades amb la compravenda d' immobles;.

e) persones que comerciïn amb béns únicament en la mesura en què els pagaments s' efectuïn o es rebin en efectiu i per import igual o superior a 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera, ja es realitzin en una operació o en diverses operacions entre les quals sembli existir algun tipus de relació;

f) casinos i altres proveïdors de serveis de jocs d' atzar, presencials o en línia. Reglamentàriament, se' n poden excloure totalment o parcialment, i sobre la base d' una anàlisi de risc utilitzant totes les fonts d' informació que siguin rellevants, els jocs d' atzar, exceptuant els casinos, que presentin un risc baix de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme;

g) les organitzacions sense ànim de lucre en els termes que estableix la disposició addicional primera d' aquesta Llei. Reglamentàriament es pot determinar, sobre la base d' una anàlisi de risc utilitzant totes les fonts d' informació que siguin rellevants, el grup d' organitzacions que seran subjectes obligats, identificant les característiques i el tipus d' organitzacions que, en virtut de les seves activitats i particularitats, són susceptibles d' estar exposades al risc de ser utilitzades per a finalitats de finançament del terrorisme;

h) fideïcomissaris o persones que exerceixin un càrrec equivalent en estructures jurídiques similars als fideïcomisos de manera no professional, en els termes que estableix la disposició addicional tercera d' aquesta Llei.

3. Estan subjectes a aquesta Llei les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d' Andorra activitats d' igual naturalesa a les esmentades en aquest article. La seva consideració de subjecte obligat financer o no financer es determina en funció de la naturalesa de l' activitat que desenvolupi.

Article 3. Definicions

Als efectes d' aquesta Llei, s' entén per:

1. Fons: els que són definits com a tals segons l' article 366 bis del Codi penal.

2. Organisme autoregulador: un organisme representatiu dels membres d' una professió i amb competència per a regular-los, per a exercir certes funcions de supervisió o seguiment i garantir el compliment de les normes pròpies de l' exercici de la professió.

3. Beneficiari efectiu: persona o persones físiques que controlin en últim terme el client i/o la persona o persones físiques per compte de les quals es realitza l' operació o l' activitat. El beneficiari efectiu inclou, com a mínim:

a) En el cas de les persones jurídiques:

i) La persona o persones físiques que en últim terme tinguin la propietat o el control d' una persona jurídica a través de la propietat directa o indirecta d' un percentatge suficient d' accions o drets de vot o drets de propietat en aquesta entitat, incloses les carteres d' accions al portador, o mitjançant el control per altres mitjans, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat i que estiguin subjectes a requisits d' informació d' acord amb normes internacionals que garanteixin l' adequada transparència de la informació sobre la propietat.

El fet que una persona física tingui una participació al capital social del 25% més una acció o un dret de propietat superior al 25% sobre la persona jurídica serà un indici de propietat directa. El fet que una societat, que estigui sota el control d' una o diverses persones físiques, o que múltiples societats, que estiguin al seu torn sota el control de la mateixa persona o persones físiques, tingui una participació al capital social del 25% més una acció o un dret de propietat superior al 25% en el client serà un indici de propietat indirecta.

L' existència de 'control per altres mitjans' podrà determinar-se, entre altres maneres, de conformitat amb els criteris que estableix la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris.

ii) En cas que, una vegada esgotats tots els mitjans possibles i sempre que no hi hagi motius de sospita, no s' identifiqui a cap persona conforme a l' incís i), o en cas que hi hagi dubtes que la persona o persones identificades siguin els beneficiaris efectius, la persona o persones físiques que exerceixin la direcció efectiva mitjançant altres mitjans.

iii) En cas que no s' hagi identificat a cap persona física conforme a l' incís i) i l' incís ii), la persona física que actuï com a conseller delegat o amb poders executius equivalents.

Els subjectes obligats han de conservar registres de les mesures preses per identificar el beneficiari efectiu conforme als incisos i), ii) i iii) anteriors i han d' estar en disposició d' acreditar que han esgotat tots els mitjans possibles a que es refereix l' incís ii).

b) En el cas dels fideïcomisos:

i) el fideïcomitent;

ii) el fideïcomissari o fideïcomissaris;

iii) el protector, d' haver-ho;

iv) els beneficiaris; o quan els beneficiaris de l' entitat o l' estructura jurídiques estiguin encara per designar, la categoria de persones en benefici de la qual s' ha creat o actua principalment l' entitat o l' estructura jurídiques;

v) qualsevol altra persona física que exerceixi en últim terme el control del fideïcomís a través de la propietat directa o indirecta o a través d' altres mitjans.

c) Si es tracta d' entitats jurídiques com les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA