Periode intermedi o de transicio del sumari al judici oral

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Cargo del AutorJutge d'apel·lacions
 1. Generalitats

  El periode intermedi comenca Ímmediatament després de dictar-se l'Aute de conclusió del sumari pel Batlle Instructor i compren les actuacions tendents a la confirmado o revocació de la conclusió del sumari, el sobreseiment, qüestions de previ pronunciament, i l'obertura del judici oral, o declaració del fet falta. Fábrega Cortés compren dins de la fase intermedia els escrits de qualificacio provisional, quan óbviament deuen ser inclosos en el Judici Oral(1). Per a Viana, en canvi, la confirmado o revocació de l'Aute de conclusió del sumari, no pertany a la fase intermedia, la qual s'ha de limitar a la petició de sobreseiment o Judici Oral. Per Aragoneses, tan sols compren des de la petició d'obertura del Judici fins a la declaració d'obertura en el seu cas. Orbaneja considera que compren les actuacions tendents a la confirmado o revocació de l'aute de conclusió del sumari i l'obertura del Judici Oral o sobreseiment en el seu cas.

  Per Alcalá Zamora, l'Aute de conclusió del sumari i actuacions posteriors están dintre de la fase intermedia, per a Fenech, dita resolució pertany a la fase de sumari.

  Per la desitjada agilització del procediment s'ha proposat la desaparició d'aquesta fase, pero el conjunt d'actuacions preparatóries de qué es composa, son constitutives d'un estat processal especial, i necessáries per a la celebració del Judici. La necessitat del seu manteniment la confirma el Dret Alemany en el qual és coneguda amb els noms de període de «preparació» i de «debat», o bé el dret Italia, que la coneix amb el d'«Actes preliminars al debat».

  La funció primordial del període intermedi és la de determinar si la instrucció preliminar ha posat de manifest l'existéncia d'infracció delictiva i l'autor de la mateixa. Si no hi ha delicte per manca de tipicitat o d'una condició objectiva de punibilitat, o concorren causes d'inimputabilitat o una excusa absolutoria; en aquests supósits procedirá el sobreseíment.

  També té per objecte analitzar si els fets han estat suficientment investigáis o hi ha irregularitats en els actes d'instrucció. Aquesta depuració és necessária, declarant la nul.litat des del moment en qué es produí la falta, tot el qual obligará a la revocació del sumari, a instancia de les parts o «ex oficio» pel Tribunal; i, per últim, com a complementació de la imputado en el cas que el Batlle no hagi donat lloc al processament.

  En conseqüéncia, si el Tribunal estima suficientment instruida la causa, dictará aute confirmant el de conclusió de l'instructor, perqué la vertadera terminado de la instrucció és sempre un acte privatiu reservat al Tribunal, i, encara que la secció 15, article 128, es refereix a la conclusió del sumari, aquest tipus de conclusió no conté més que el criteri subjectiu del Batlle respecte a l'abast dels actes realitzats en el mateix, ja que els actes d'instrucció auténticament fináis, son el sobreseíment, l'obertura del Judici Oral o l'arxiu de la causa.

 2. De la revocació

  La revocació de la instrucció pot ésser provocada o...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR